Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Xã Tích Thiện nằm ở phía Tây Nam huyện Trà Ôn, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp xã Vĩnh Xuân

Phía tây giáp tỉnh Trà Vinh và xã Lục Sĩ Thành

Phía nam giáp tỉnh Trà Vinh

Phía bắc giáp xã Thiện Mỹ.

Tọa độ địa lý xã Tích Thiện 9055'28”vĩ độ Bắc đến 1105058'43”kinh độ Đông.

Xã Tích Thiện có 06 ấp (Tích Khánh, Tích Phước, Tích Lộc, Cây Gòn, Tích Quới, Tích Phú).

Tổng diện tích tự nhiên 1866.05 ha (Trong đó: đất ở 54.4 ha, đất sản xuất 1520.88 ha, đất khác 309.77 ha).

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

3. Danh sách cán bộ, công chức

Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ mail
Tô Văn Thanh CT. UBND 0907157605 tvthanh.hto@vinhlong.gov.vn
Đoàn Hùng Cường PCT. UBND 0939425051 dhcuong.hto@vinhlong.gov.vn
Hồ Văn Ba PCT. UBND 0385602892 hvba.hto@vinhlong.gov.vn
Lê Đình Huy CC. VP-TK 0935651525 ldhuy.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Dung CC. VP-TK 0333525399 nttdung.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Vũ CC.VH-XH 0938090445 ntvu.hto@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị Chúc CC. VH-XH 0978232466 ptchuc.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Tuấn CC. ĐC-NN-XD-MT 0706604743 nmtuan.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hùng La CC. TP-HT 0947691270 nhla.hto@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Anh CHT. BCHQS 0939837224 nhanhxtt.hto@vinhlong.gov.vn
Đặng Văn Mây Trưởng CAX 0769598887 dvmay.hto@vinhlong.gov.vn

 

ipv6 ready