Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân xã Tích Thiện
Địa chỉ : ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.884.150
Địa chỉ email: ubxtichthien.hto@vinhlong.gov.vn
ipv6 ready